Cudzí jazyk v predškolskom veku


Viaceré štúdie jednoznačne potvrdzujú, že učenie sa cudzieho jazyka u detí v predškolskom veku má viacero výhod a je pre dieťa prínosom do budúcnosti.Dieťa sa v materskej škole postupne učí cudzí jazyk hravou formou pomocou piesní, básní, obrázkov a kolektívnych hier. Odmalička prirodzene získava pozitívny vzťah k cudziemu jazyku. Je známe, že približne v druhom roku života sa v mozgu začínajú vytvárať jazykové centrá. Aj preto deti, u ktorých sa v rannom veku začalo s výukou cudzieho jazyka majú viac sivej hmoty v časti mozgu, ktorá v neskoršom veku dieťaťa napomáha lepšiemu učeniu sa a pochopeniu nových poznatkov všeobecne.mateřská školka.jpg

Výuka hravou formou

Malé dieťa v predškolskom nevie ani čítať ani písať. Preto má výuka svoje špecifiká a prebieha hravou formou. Nie je postavená na mentorovaní, prekladaní celých viet doslovne. Kladie dôraz na vytváranie dostatočnej slovnej zásoby a porozumenia cudzieho jazyka všeobecne. Zahŕňa aj pravidelné opakovanie už získaných vedomostí, ktoré je mimoriadne dôležité.dětská kniha.jpg

Prínos pre dieťa

Je mnoho detí v predškolskom veku s logopedickými poruchami. Práve u nich je učenie sa cudzieho jazyka veľmi dôležité. Postupne spoznávajú rozdiely medzi materinským a cudzím jazykom, dôslednejšie vnímajú rozdielne hlásky a skupiny slov. Výsledkom je sústredenejšia komunikácia a zlepšenie logopedických problémov.
Deti v predškolskom veku sú mimoriadne vnímavé. Pri učení sa cudzieho jazyka spoznávajú nielen reč, ale aj tradície, typické sviatky, spôsob života a kultúru cudzích národov. Vnímajú rozdiely medzi ľuďmi od detstva, čo im pomáha v neskoršom veku pri správnom začlenení sa do spoločnosti.
Výskum zameraný na vývinové fázy dieťaťa zaznamenal, že dieťa do puberty sa učí cudzí jazyk mimoriadne ľahko, prijíma cudziu gramatiku, výslovnosť a odlišnosti cudzieho jazyka rýchlejšie než dospelí. Má omnoho väčšiu motiváciu. V období dospelosti naša mozgová kapacita prijímať cudzí jazyk postupne klesá a učenie je náročnejšie. Samozrejme aj s ohľadom na všetky bežné životné úlohy, ktoré musíme plniť.
Odborníci preto veľmi odporúčajú prihlásiť dieťa do škôlky s výukou cudzieho jazyka. Je to správna investícia do budúcnosti dieťaťa.